Ο Γενικός δείκτης ( .ATG) του ελληνικού χρηματιστηρίου, έχει βρεθεί στον βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα ( 100% 8 time series )σε ακραία ανοδική κατάσταση 3ου βαθμού ( ΕΚΤΑ 600_ Ειδική κινητή Τυπική απόκλιση St. Deviation ) , γεγονός το οποίο τεχνικά έχει διττή ερμηνεία Δυναμική βραχυπρόθεσμη αντίσταση ( αναμενόμενη διόρθωση) .

Ισχυρή Θετική Παρέμβαση ( Συνέχεια της ανοδικής κίνησης και θετικής τάσης.

Σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις οι σημαντικές αντιστάσεις/στηρίξεις με σημείο αναφοράς το Daily Pivot Point, είναι οι εξής : R1 at 1.290 units R2 at 1.350 units Last Pivot Point at 1.180 units S1 at 1.125 units S2 at 1.018 units Round Handle Support at 1.154 units Mid-Term Target ( First ) 1.370 units Long-Term Target ….. ” ” Short-term trend Hold Long + Mid Term trend Hold Long ++ Long-Term Trend Hold Long +++ Stop long: Close below 1.018 units Τechnical Strategy: Stay positive long term.

Αυτό το έγγραφο παρέχεται για αποκλειστική χρήση για εσάς. 

Όχι για αναδιανομή Trading Tips Successful trading isn’t about predicting the future;  it’s about managing the probabilities and embracing uncertainty while taking your signals.

The market doesn’t care about your feelings. You must keep your emotions in check to make disciplined decisions

. Follow me: https://twitter.com/V_Argiropoulos

Vassilis Argiropoulos Investment Broker | Derivatives Trader | Investment Consultant& AdvisorCertified Technical Quantitative Analyst

Tel : GR +30 6944895870 , UK +44 7963 309936

Email:Vassilis.argiropoulos@yahoo.com

https://twitter.com/V_Argiropouloshttps

www.linkedin.com/in/investmentbroker

ItamFinance Disclaimer: This is just my own analysis and opinion for discussion and is not trading advice. Kindly do your own due diligence and trade according to your own risk tolerance.

Warning: Trading Futures, Forex, CFDs and Stocks involve a risk of loss.

Please consider carefully if such trading is appropriate for you. Past performance is not indicative of future results.

Articles and content on this website are for entertainment purposes only.